Hợp Đồng Kinh Doanh và Thương Mại

Các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên tuyên bố quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến giao dịch, thỏa thuận hoặc giao dịch kinh doanh cụ thể khác.